18.5.2024 klo 13.00 - 17.00

Sukuseuran viidennessä varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9§ määräämät asiat.

ESITYSLISTA:

1.  Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

5. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

6. Esitetään sukuseuran;

6.1 tilinpäätökset

6.2 vuosikertomukset

6.3 toiminnantarkastajan lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta

7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma;

8.1 seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kaksivuotiskaudelle

8.2 määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kahdelle kalenterivuodelle,

8.3 vahvistetaan talousarvio kahden seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle

9. Valitaan sukuseuran toimihenkilöt

9.1 valitaan hallituksen puheenjohtaja

9.2 varapuheenjohtaja

9.3 kahdesta – neljään muuta jäsentä

10. Valitaan toiminnantarkastaja

11. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

12. Kokouksen päättäminen ___________

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin (kuusi viikkoa ennen kokousta), että asia voidaan sisällyttää kokouksen esityslistaan.